Partuovės taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos siekiant apibrėžti perkančio asmens (toliau– Pirkėjo) ir įmonės MB
Studio Doss, parduodančios prekes (toliau Pardavėjo) teises, pareigas, atsakomybę ir kitas su prekių pirkimu –
pardavimu susijusias nuostatas.
1.2. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi www.studiodoss.lt svetaine, užsako ir/ar
perka prekes, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, vykdo užsakytų prekių apmokėjimą, priima prekes ir/ar
atlieka bet kokius kitus veiksmus, susijusius su prekių įsigijimu bei naudojimu.
1.3. Prieš pirkdamas ar užsakydamas prekes, Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis.
Įsigydamas prekes, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka su šių Taisyklių taikymu.
1.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos neigiamos pasekmės
kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, įsigytų prekių priežiūros instrukcijomis bei kita pateikta
informacija, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.
1.5. Užsakyti ir pirkti prekes turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys, nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos
metų amžiaus tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo
pajamomis, juridiniai asmenys.
1.6. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kuriuo metu Taisykles pakeisti. Pakeistos Taisyklės paskelbiamos
Pardavėjo tinklapyje ir įsigalioja nuo jų paskelbimo momento.
2. Prekių užsakymas ir pirkimo-pardavimo Sutarties sudarymas.
2.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes susisiekęs su Pardavėju nurodytais kontaktais. Prieš pateikdamas užsakymą ar
pirkdamas prekę, Pirkėjas įsipareigoja atidžiai susipažinti su prekės aprašymu. Visa informacija apie prekes teikiama
Pardavėjo internetinėje svetainėje bei Pardavėjo nurodytais kontaktais.
2.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus teisingus savo
asmens duomenis, kurie tvarkomi Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
2.3. Užsakydamas ir/ar pirkdamas prekes Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Tais atvejais, kai
Pirkėjas nepritaria visoms ar daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti prekių užsakymo ir nepirkti prekių.
2.4. Prekių pirkimo – pardavimo Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai
Pirkėjas užsako/nusiperka prekes, raštu pateikęs Pardavėjui visus Sutarties vykdymui reikalingus duomenis, o
Pardavėjas gauna apmokėjimą už Pirkėjo užsakytas ir/ar nupirktas prekes.
2.5. Šios Taisyklės laikomos neatskiriama Sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dalimi. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo
sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse
nustatyta tvarka.
3. Prekės, atsiskaitymas už prekes ir prekių pristatymas.
3.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos internetinėje svetainėje www.studiodoss.lt prie
atitinkamos prekės pateiktame aprašyme. Pardavėjas neatsako, jei internetinėje svetainėje esamos prekės savo
spalva, forma ar kitais parametrais neatitiks realios prekių spalvos, formos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo
vaizduoklio ypatybių ir/arba prekės gamybos bei naudojamų medžiagų specifikos.
3.2. Kiekvienos parduodamos prekės kaina pateikta eurais ir nurodyta internetinėje svetainėje prie atitinkamos
prekės. Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių pristatymo Pirkėjui mokestis.
3.3. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalią sumą ar/ir kiekį, kurį pasiekus bus vykdomas Pirkėjo
užsakymas.
3.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes ir jų pristatymą vienu iš šių būdų: 1. Mokėjimo pavedimu į Pardavėjo sąskaitą 2.
Grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo Pardavėjo studijoje metu.
Prekės Pirkėjui atiduodamos tik pilnai už jas atsiskaičius. Apmokant pavedimu, apmokėjimas laikomas atliktu, kai
visa mokėtina suma gaunama Pardavėjo banko sąskaitoje. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl
Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą bei su tuo susijusių nuostolių ir kitų neigiamų
pasekmių.
3.5. Pardavėjas Pirkėjo pateiktą išankstinį prekių užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs būtiną avansinį ar pilną
apmokėjimą už prekes. Jeigu, užsakęs prekes, Pirkėjas sumokėjo dalį prekių kainos, likusi suma privalo būti
apmokėta prieš atsiimant prekes iš Pardavėjo.
3.6. Pirkėjui pateikus išankstinį užsakymą ir sumokėjus dalį prekių kainos avansiniu mokėjimu, likusi mokėtina suma
apmokama ne vėliau nei per 3 darbo dienas po gauto pranešimo apie atvykusias į Pardavėjo sandėlį prekes.
3.7. Užsakytas prekes Pirkėjas įsipareigoja atsiimti iš Studio Doss sandėlio ne vėliau nei per 5 dienas nuo pranešimo
apie atvykusias prekes gavimo dienos. Pranešimas siunčiamas Pirkėjo nurodytais kontaktais. Pardavėjas nemokamai
saugo atvykusias prekes ne ilgiau nei 5 dienas. Jeigu pirkėjas pageidauja savo lėšomis ir rizika pratęsti sandėliavimą,
apie tai būtina susitarti iš anksto.
3.8. Pirkėjo išankstiniu užsakymu užsakytų prekių pristatymo vieta – Studio Doss sandėlis Vilniuje.
Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais preliminariais terminais. Prekių
pristatymo terminas skaičiuojamas nuo prekių pirkimo –pardavimo Sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarymo
momento. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo
nepriklausančių aplinkybių. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti prekes,
jei Prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo
priklausančių aplinkybių.
3.9. Prekių atsiėmimo metu Pirkėjas privalo patikrinti prekių pakuočių būklę, prekių kiekį, asortimentą ir, jei
įmanoma, prekių kokybę. Apie pastebėtus pakuočių ir/ar prekių pažeidimus, asortimento, kiekio neatitikimus,
Pirkėjas privalo pranešti Pardavėjui. Prekių perdavimo metu užfiksuoti pažeidimai / neatitikimai šalinami Pirkėjo ir
Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais.
3.10. Pirkėjas įsipareigoja išpakuoti ir kruopščiai apžiūrėti gautas prekes per 3 dienas nuo prekių atsiėmimo ir
įsitikinti, kad jos yra nepažeistos ir kokybiškos. Ne vėliau, kaip per 3 dienas po prekės gavimo būtina informuoti
Pardavėją el. paštu info@studiodoss.lt apie visus pastebėtus prekės pažeidimus ar neatitikimus. Apie tai pranešus
pasibaigus nurodytam terminui Pardavėjas neįsipareigoja jų pašalinti ar kompensuoti.
4. Prekių grąžinimas.
4.1. Pirkėjui netinkančios nusipirktos prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis. Per 14 dienų terminą Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti prekes,
išskyrus esančias šiame sąraše:
1. parfumerijos gaminiai; spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai;
2. audiniai;
3. kiliminė grindų danga, išskyrus kilimus ir kilimėlius;
4. siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs
dirbiniai;
5. baldai, patalynės reikmenys, šviestuvai;
6. laikrodžiai, meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai;
7. sveriamos ir matuojamos prekės, kurios vartotojo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos,
supjaustytos ir panašiai.
4.2. Pirkėjas, norėdamas grąžinti prekę, turi nusiųsti raštišką Prašymą kartu su pirkimą įrodančiu dokumentu
Pardavėjo nurodytu el. paštu info@studiodoss.lt.
4.3. Pirkėjas gali pasinaudoti šių Taisyklių 4.1.punkte nurodyta savo teise grąžinti prekes tik tuo atveju, jei
grąžinama prekė atitinka šiuos reikalavimus:
1. prekė negali būti naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;
2. prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje (pakuotė gali būti pakitusi tik tiek, kiek buvo būtina
norint apžiūrėti prekę) ir nepraradusi prekinės išvaizdos;
3. prekė turi būti su visomis prikabintomis etiketėmis.
4.4. Grąžinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti į Pardavėjo sandėlį Vilniuje, padengdamas visas su tuo susijusias
išlaidas. Grąžinimo terminas skaičiuojamas nuo prekės pristatymo Pardavėjui dienos.
4.5. Pardavėjas, gavęs raštišką Pirkėjo prašymą ir prekes, per 14 dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus
(prekių pristatymo mokestis negrąžinamas), jeigu grąžinamos prekės atitiko šių Taisyklių 4.1. ir 4.3. punktuose
nurodytus reikalavimus. Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai
Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
4.6. Parduotų prekių trūkumai šalinami, netinkamos kokybės prekės keičiamos, prekės grąžinamos ir garantija
taikoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Mažmeninės prekybos taisyklių nuostatomis.
Garantija galioja tik su prekės pirkimo dokumentu.
5. Privatumo politika.
5.1. Pirkėjui užsakant prekes, tinkamam užsakymo įvykdymui reikalinga pateikti tokius asmens duomenis, kaip
vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, telefono numeris ir kitus užsakyme nurodytus duomenis.
Sudarydamas prekių pirkimo-pardavimo Sutartį, Pirkėjas patvirtina, jog sutinka pateikti prekių užsakymo įvykdymui
reikalingus asmens duomenis. Pirkėjas neprieštarauja, kad Pardavėjas šiuos asmens duomenis rinktų ir tvarkytų su
tikslu sudaryti pirkimo-pardavimo Sutartį bei ją įgyvendinti bei Pardavėjo siūlomų prekių rinkodarai. Pirkėjas bet
kada turi teisę atsisakyti asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais.
5.2. Pardavėjas turi teisę Pirkėjo asmens duomenis pateikti savo pasirinktiems tretiesiems asmenims tiktai tikslais,
nurodytais Taisyklių 5.1. punkte ir tiktai tokia apimti, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Jokiais kitais atvejais
Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims neatskleidžiami be išankstinio Pirkėjo sutikimo, išskyrus atvejus,
kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas privalo tai atlikti.
5.3. Pirkėjas privalo pateikti teisingus būtinus asmens duomenis. Jei pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas
privalo apie tai nedelsiant pranešti Pardavėjui raštu. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl
pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
5.4. Pardavėjas, rinkdamas ir tvarkydamas Pirkėjo asmens duomenis laikosi duomenų apsaugos teisės aktų – 2016
m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.
6. Baigiamosios nuostatos.
6.1. Visi Pirkėjo ir Pardavėjo nesutarimai, sisiję su prekių pirkimo – pardavimo Sutarties įgyvendinimu, sprendžiami
šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka.
6.2. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia jo nurodytu el. pašto adresu. Pirkėjas pranešimus siunčia Pardavėjo
nurodytu el. paštu.
6.3. Pardavėjo rekvizitai:
MB Studio Doss, į.k. 306155028, PVM mokėtojo kodas LT100015348917
Tel. +37067901111
El. paštas info@studiodoss.lt